Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

                                    

Elektrėnų socialinių paslaugų centras dalyvavo atrankoje ir 2019 m. liepos mėn. buvo pakviestas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.

Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Projekto partneris – Elektrėnų socialinių paslaugų centras.

Projekto partnerio vadovas – Dalytė Kutyrevienė.

Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu.

2021 m. birželio 22 d. Elektrėnų socialinių paslaugų centrui buvo suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, patvirtinantis, kad įstaigoje teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei, keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Šis sertifiktas yra suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu įstaiga įsipareigoja vadovautis sukurta EQUASS sistema bei siekti nuolatinio paslaugų gerinimo ir tobulėjimo, taip pat kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą.

2022 m. birželio mėnesį Elektrėnų socialinių paslaugų centras, vadovaujantis EQUASS Assurance išorės audito rekomendacijomis, parengė ir pateikė pirmąją EQUASS pažangos ataskaitą, kuri buvo patvirtinta.

2023 m. birželio mėnesį Elektrėnų socialinių paslaugų centras, vadovaujantis EQUASS Assurance išorės audito rekomendacijomis, parengė ir pateikė antrąją EQUASS pažangos ataskaitą, kuri buvo patvirtinta.

Nuo 2024 m. gruodžio mėn. Elektrėnų socialinių paslaugų centras dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje”, kurio metu bus siekiama pratęsti EQUASS ASSURANCE kokybės sertifikatą dar 3 metams.

Straipsniai ir pranešimai

EQUASS koordinatorių mokymai

EQUASS mokymai Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojams

Elektrėnų socialinių paslaugų centrui suteiktas EQUASS ASSURANCE kokybės sertifikatas

Dokumentai parengti dalyvaujant projekte

Dienos socialinės globos namuose paslaugų gavėjų teisių chartija

ESPC kokybės politika

ESPC įgalinimo koncepcija

ESPC nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

ESPC Etikos ir gerovės užtikrinimo politika

ESPC darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašas

ESPC darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo tvarkos aprašas

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ESPC pagalbos namuose tarnyboje tvarkos aprašas

ESPC samdymo ir išsaugojimo politika

ESPC pagalbos namuose padalinio vykdomos fizinio psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas

ESPC PNT neskelbtinos informacijos konfidencialumo, duomenų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarka

ESPC socialinės atsakomybės veiklos

ESPC Pagalbos namuose tarnybos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašas

Skrajutės ir atmintinės

Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnybos 2019 m. veiklos rezultatų skrajutė dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams

Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnybos 2021 m. veiklos rezultatų skrajutė dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams

2022 m. Dienos socialinės globos (integralios pagalbos) namuose teikimo atmintinė paslaugų gavėjams

Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose padalinio 2022 m. veiklos rezultatų skrajutė dienos socialinės globos asmens namuose

Atliktų apklausų rezultatai

2020 m. 

2020 m. ESPC dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos vertinimo (teisių skatinimas ir užtikrinimas, partnerystės nauda, gyvenimo kokybės gerinimas ir vertinimas, įtraukimas į individualių planų rengimą, tęstinumo nauda, paslaugų nauda, pasitenkinimas paslaugomis) rezultatai

2020 m. ESPC paslaugų gavėjų apklausos apie įstaigos veiklos rezultatus rezultatai

2020 m. ESPC dienos socialinės globos paslaugų vertinimo apklausos, skirtos paslaugų gavėjų artimiesiems, rezultatai

2020 m. ESPC darbuotojų, teikiančių dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, apklausos anketos apie partnerystės svarbą teikiant paslaugas rezultatai

2020 m. ESPC darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo apklausos rezultatai

2020 m. ESPC darbuotojų apklausos apie individualaus socialinės globos plano vykdymą, vertinimą ir paslaugų gavėjų teisių skatinimą ir užtikrinimą rezultatai, įstaigos veiklos rezultatų supratimą

2021 m. 

2021 m. ESPC paslaugų gavėjų apklausos apie gyvenimo kokybės pokyčius rezultatai

2022 m. 

2022 m. ESPC paslaugų gavėjų apklausos apie gyvenimo kokybės pokyčius rezultatai

2022 m. ESPC dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos vertinimo (teisių skatinimas ir užtikrinimas, partnerystės teikiama nauda, įtraukimas į individualių planų rengimą, tęstinumo nauda, pasitenkinimas paslaugomis, įgalinimas) rezultatai

2022 m. ESPC darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo apklausos rezultatai

2022 m. ESPC darbuotojų, teikiančių dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, apklausos anketos apie partnerystės svarbą teikiant paslaugas rezultatai

2022 m. ESPC dienos socialinės globos paslaugų vertinimo apklausos, skirtos paslaugų gavėjų artimiesiems, rezultatai

2023 m. 

2023 m. ESPC dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos vertinimo (teisių skatinimas ir užtikrinimas, partnerystės teikiama nauda, tęstinumo nauda, pasitenkinimas paslaugomis, įgalinimas) rezultatai

2023 m. darbuotojų, teikiančių dienos socialinės globos paslaugas, apklausos apie profesinės kompetencijos tobulinimą, rezultatai

2023 m. darbuotojų, teikiančių dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, apklausos apie partnerystės svarbą rezultatai

2023 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų vertinimo anketos, skirtos paslaugų gavėjų artimiesiems, rezultatai

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos gavėjų apklausos apie 2023 m. įstaigos veiklos rezultatus analizė

Atliktų apklausų rezultatų palyginimai

2020 m. ir 2022 m. ESPC dienos socialinės globos asmens namuose gavėjų apklausų apie paslaugų naudą rezultatai

2020 m. ir 2022 m. ESPC darbuotojų apklausų apie partnerystės naudą rezultatų palyginimas

2020, 2021, 2022 m. ESPC paslaugų gavėjų apklausų apie gyvenimo kokybės pokyčius rezultatų palyginimas

2020 m. ir 2022 m. ESPC dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos vertinimo (teisių skatinimas ir užtikrinimas, partnerystės teikiama nauda, įtraukimas į individualių planų rengimą, tęstinumo nauda, paslaugų nauda, pasitenkinimas paslaugomis, įgalinimas) apklausų rezultatų palyginimas

2020 m. ir 2022 m. ESPC dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų artimųjų apklausų rezultatų palyginimas

ESPC darbuotojų kompetencijos tobulinimo apklausų rezultatų palyginimas