Apie mus

ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS (toliau – Centras) yra  savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla – nestacionarių socialinių paslaugų teikimas Elektrėnų savivaldybės gyventojams.

Centras įsteigtas 2000 m. gegužės 31 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu, įregistruotas 2000 m. rugpjūčio 3 d.

CENTRO MISIJA – didinti socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę, mažinti jų skurdą ir socialinę atskirtį.

CENTRO VIZIJA – atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti, kokybiškas socialines paslaugas teikianti įstaiga, veiklą grindžianti aukštos darbo kokybės principais.

CENTRO VERTYBĖS:

 • Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas;
 • Profesionalumas ir kokybės siekimas visose veiklose;
 • Atvira komunikacija ir komandinis darbas;
 • Lygios galimybės, prieinamumas, tolerancija ir pagarba;
 • Pagarba paslaugų gavėjui ir jo teisių užtikrinimas;
 • Dalyvavimas ir bendradarbiavimas;
 • Konfidencialumo užtikrinimas.

CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

 • Teikti socialines ir slaugos paslaugas asmenims ir šeimoms, kurie dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
 • Sudaryti sąlygas asmeniui, šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį;
 • Teikti socialines paslaugas prevencijos tikslais, siekiant užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms, plėtoti socialines paslaugas žmogaus gyvenamojoje vietoje savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • užtikrinti, kad įvaikintiems vaikams, globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje;
 • įgyvendinti valstybines ir savivaldos programas, projektus bei pavestas funkcijas.

CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJAI:

 • Suaugę asmenys ir vaikai su negalia bei jų šeimų nariai;
 • pagyvenę, senyvo amžiaus žmonės;
 • nepasiturintys asmenys, šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys (nuteistieji ir grįžę iš laisvės atėmimo įstaigų, priklausomybės ligomis sergantys, smurto aukos ir kt.);
 • socialinę riziką patiriantys vaikai;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įtėviai;
 • kt.

EQUASS ASSURANCE SERTIFIKATAS