Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: 

  • kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas;
  • nusikalstamos veikos, padaromos viešajame sektoriuje arba teikiant administracines ar viešąsias paslaugas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui: neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas, tarnybos pareigų neatlikimas, valstybės paslapties atskleidimas, neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas, turto iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, tarnybos paslapties atskleidimas, dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu;
  • kitos nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, prekybą poveikiu ar papirkimą.

Atsakingi asmenys už korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcijų atlikimą įstaigoje

Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 02.V-4 korupcijos prevencijos ir kontrolės Centre funkcijas pavesta atlikti Viktorijai Ašmenei, Ievai Chmeliauskienei, Jurgitai Rosokackienei ir Vilmai Paškevičienei.

ESPC direktoriaus įsakymas dėl už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų asmenų funkcijų pavedimo kitiems darbuotojams

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas

Elektrėnų socialinių paslaugų centras įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programoje. 

Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 02.V-232 (įsakymas dėl vadovavimosi Elektrėnų savivaldybės administracijos antikorupcinio elgesio kodeksu) įstaiga savo veikloje vadovaujasi Elektrėnų savivaldybės administracijos antikorupcinio elgesio kodeksu, patvirtintu 2021 m. gruodžio 30 d. Nr. 03V- 843

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymu

Sąrašas pareigybių dėl kurių bus kreipiamąsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą

Korupcijos rizikos analizė ir vertinimas

2021 m. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas

2020 m. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas

2019 m. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas

2018 m. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas

2017 m. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

  • Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktoriui (raštu, paštu), Draugystės g. 3-2, LT-26111 Elektrėnai, elektroniniu paštu [email protected] arba skambinti telefonu (8 528) 39 690.
  • Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojams, įgaliotiems atlikti korupcijos prevencijos ir kontrolės Centre funkcijas (raštu, paštu), Draugystės g. 3-2, LT-26111 Elektrėnai, elektroniniu paštu [email protected] arba skambinti telefonu (8 528) 39 690.
  • Elektrėnų savivaldybės administracijos vyresn. specialistei Astai Tamošiūnienei (raštu, paštu) Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, elektroniniu paštu [email protected] arba skambinti telefonu (8 528) 58 057

Apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai:

  • Raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius.
  • Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis)
  • Elektroniniu paštu [email protected] arba svetainėje www.stt.lt

Elektrėnų socialinių paslaugų centre atitikties pareigūno funkcijas (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūra ir kontrolė įstaigoje, asmenų konsultavimas privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais) vykdo

Ieva Chmeliauskienė, Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,
Draugystės g. 3-2, LT-26111 Elektrėnai,
tel. (8 528) 39 690, el. p. [email protected] .

Pareigybės, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

Sąrašas pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus


Tvarkos aprašai, etikos kodeksas, atmintinės

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Centro darbuotojų etikos kodeksas

Elektrėnų savivaldybės administracijos antikorupcinio elgesio kodeksas

Pranešimų apie žinomus korupcijos atvejus tvarkos aprašas

Skaidrumo atmintinė darbuotojams

ESPC dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų Elektrėnų socialinių paslaugų centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas