Duomenų apsauga

Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys Elektrėnų socialinių paslaugų centre yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Elektrėnų socialinių paslaugų centras užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užklausai įgyvendinti.

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Elektrėnų socialinių paslaugų centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Elektrėnų socialinių paslaugų centre duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo

Ieva Chmeliauskienė, Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,
Draugystės g. 3-2,  LT-26111 Elektrėnai,
tel. (8 528) 39 690, el. p. [email protected] .

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija − Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija:

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

Elektrėnų socialinių paslaugų centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Elektrėnų socialinių paslaugų centro tinklapio privatumo politika

Jūsų teisės duomenų apsaugos srityje, kai jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais, atmintinė

Piliečiams skirtos duomenų apsaugos ES gairės