Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

                                    

Elektrėnų socialinių paslaugų centras dalyvavo atrankoje ir 2019 m. liepos mėn. buvo pakviestas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.

Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu.

2021 m. birželio 22 d. Elektrėnų socialinių paslaugų centrui buvo suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, patvirtinantis, kad įstaigoje teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei, keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Šis sertifiktas yra suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu įstaiga įsipareigoja vadovautis sukurta EQUASS sistema bei siekti nuolatinio paslaugų gerinimo ir tobulėjimo, taip pat kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą.

Straipsniai ir pranešimai

EQUASS koordinatorių mokymai

EQUASS mokymai Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojams

Elektrėnų socialinių paslaugų centrui suteiktas EQUASS ASSURANCE kokybės sertifikatas

Dokumentai parengti dalyvaujant projekte

ESPC kokybės politika

ESPC įgalinimo koncepcija

ESPC nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

ESPC etikos ir gerovės užtikrinimo politika

ESPC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

ESPC darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo tvarkos aprašas

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ESPC pagalbos namuose tarnyboje tvarkos aprašas

ESPC samdymo ir išsaugojimo politika

ESPC vykdomos fizinio, psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas

ESPC PNT neskelbtinos informacijos konfidencialumo, duomenų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarka

ESPC socialinės atsakomybės veiklos

ESPC Pagalbos namuose tarnybos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašas

Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnybos 2021 m. veiklos rezultatų skrajutė dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams