Dienos socialinė globa sunkios negalios ir senyvo amžiaus asmenims

Dienos socialinė globa (integrali pagalba)visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba (socialinės globos ir slaugos) dienos metu.

Dienos socialinės globos (integralios pagalbos) gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, iš dalies ar visiškai nesavarankiški ir kuriems nustatytas dienos socialinės globos paslaugų poreikis.

Asmenys (šeimos nariai, globėjai) dėl dienos socialinės globos (integralios pagalbos) namuose gavimo kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių ar vyresnįjį specialistą ir pateikia šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą;
  • asmens dokumentą;
  • asmens socialinį statusą patvirtinantį dokumentą;
  • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išskyrus atvejus, kai asmuo turi SP-1 ar SP-2 pažymas;
  • kitus reikalingus dokumentus.

Dienos socialinę globą (integralią pagalbą) namuose teikia Elektrėnų socialinių paslaugų centro (Centras) Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai: socialiniai darbuotojai, lankomosios priežiūros darbuotojai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, masažuotojas, esant poreikiui – psichologas.

Dienos socialinės globos (integralios pagalbos) paslaugos namuose gali būti teikiamos nuo 2 iki 8 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę. Į paslaugos sudėtį įeina namų tvarkymas, maisto ruošimas, asmens higienos paslaugos, buities, ūkio darbai, kita socialinė pagalba ir slauga namuose, taip pat teikiama konsultacinė pagalba šeimos nariams.

Dienos socialinės globos paslaugos namuose yra mokamos.

Už dienos socialinės globos paslaugas namuose asmuo moka visą paslaugos kainą, patvirtintą atskiru savivaldybės tarybos sprendimu, bet ne daugiau nei 20 proc. asmens gaunamų pajamų, už vidutinį darbo valandų per mėnesį skaičių, patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Konkretus mokėjimo dydis nustatomas proporcingai teikiamos paslaugos trukmei.

Elektrėnų savivaldybės asmenų nukreipimo į socialinių paslaugų įstaigas komisija paslaugų gavėjus gali atleisti nuo mokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas namuose ar mokestį sumažinti.

Dėl paslaugų sudėties, trukmės, teikimo ir mokėjimo Centras pasirašo sutartį su paslaugų gavėju.

Informacija teikiama Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnyboje, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai, 6 kab., tel. (8 528) 39 804