Blog Image

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE

 • On 2019-11-04

Projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ organizuojamų veiklų sąrašas nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio papildytas asmeninio asistento paslauga

Kas yra asmeninio asistento paslauga?

Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

 • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.
 • Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.).
 • Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą.
 • Asmeninis asistentas gali organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas).
 • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui individualią pagalbą, kad būtų adekvačiai reaguojama į aplinką, siekiama užmegzti ir palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Kas gali gauti asmeninio asistento paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų ir iki šiuo metu galiojančio pensinio amžiaus, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Ką reikia daryti norint gauti asmeninio asistento paslaugą?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorius seniūnijose ir pateikia:

 • prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • NDNT išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;
 • dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: mokinio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Asmeninio asistento paslaugos teikimo trukmė – paslauga gali būti teikiama individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo poreikį.

Projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinamos asmeninio asistento paslaugos teikimo trukmė – iki 2021-05-31.

Asmeninio asistento paslaugą teikia Elektrėnų socialinių paslaugų centras.

Kviečiame Elektrėnų savivaldybės gyventojus, kuriems reikalinga asmeninio asistento paslauga, teikti prašymus.

Išsamesnę informaciją teikia:

 • Dovydas Bliujus, Elektrėnų savivaldybės bendruomeninių šeimos namų koordinatorius, tel. (8 616) 15 945, el. p. [email protected];
 • Dalytė Kutyrevienė, Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė, tel. (8 528) 39 690, el. p. [email protected];
 • Asta Vitkauskienė, už projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ vykdymą atsakingas asmuo, tel. (8 528) 58 040, el. p. [email protected];

Asmeninio asistento paslauga finansuojama projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ 08.4.1-ESFA-V-416-17-0001/P1 lėšomis.