Globos centras

Globos centras yra Elektrėnų Socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuris įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, kad vaikas būtų gražintas į šeimą.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

 • organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas;
 • teikti globos koordinatoriaus, psichologo, Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoto asmens konsultacijas bei organizuoti kitą pagalbą pagal poreikį globojamam (rūpinamam) vaikui, globėjui (rūpintojui) ir budinčiam globotojui;
 • teikti ir organizuoti reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą) globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams bei įtėviams;
 • atlikti budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
 • atlikti globojamo (rūpinamo) vaiko poreikio vertinimą ir esant poreikiui sudaryti pagalbos planą;
 • organizuoti globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų savitarpio pagalbos grupes, supervizijas, mokymus;
 • organizuoti ir teikti laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams;
 • organizuoti GIMK programos mokymus būsimiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams. Pagrindiniai mokymų uždaviniai: saugios aplinkos užtikrinimas ir vaiko fizinių poreikių tenkinimas, vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas, pagalba vaikui užmezgant patvarius tarpasmeninius santykius, bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas;
 • palaikyti socialinius ryšius su biologine vaiko šeima: tarpininkavimas ir atstovavimas užmezgant bei palaikant kontaktą su biologine vaiko šeima ir artimaisiais. Periodinių susitikimų organizavimas, vaiko parengimas susitikimams, vaiko ir jo globėjų ar įtėvių interesų atstovavimas, užtikrinant saugią susitikimų aplinką;
 • dalyvauti vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose ir nuolatinės globos peržiūrose, kai globos centras teikia paslaugas globėjui (rūpintojui) ir (ar) globojamam (rūpinamam) vaikui;
 • vykdyti gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityje sklaidą;
 • bendradarbiauti su savivaldybės administracija, vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis socialinių paslaugų bei švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Globos centras vykdo mokymų programą GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas). Svarbus GIMK mokymų dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Mokymų programą sudaro 10 teorinių ir praktinių užsiėmimų. Būsimi globėjai (rūpintojai) ir įtėviai mokymų metu atvirai kalba apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsako sau į daugelį klausimų. Taip pat ketinantieji globoti ar įvaikinti kartu su programos mokytoju įvertina, ar jie gali tapti globėjais ar įtėviais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. Labai svarbu priimti galutinį sprendimą laiku ir teisingai.

Globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui komisija:

 • Nijolė Kanapeckienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – VVTAĮT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, jos nesant, Neringa Bubelevičienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – VVTAĮT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji patarėja;
 • Aušra Falkauskienė, Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, o jai nesant – ją pavaduojantis asmuo;
 • Daiva Bartosevičiūtė, Elektrėnų socialinių paslaugų centro Globos centro (toliau – Globos centras) veiklos koordinatorė;
 • Laima Jaruševičienė, Globos centro GIMK specialistė (VVTAĮT atestuotas asmuo);
 • Erika Stropienė, Globos centro GIMK specialistė (VVTAĮT atestuotas asmuo).

Globos centre dirba:

Globos centro vedėja socialiniams reikalams/Globos koordinatorė Daiva Bartosevičiūtė
Tel. nr. +370 528 39 427, mob. +370 683 01 092
El. p. [email protected]

Globos koordinatorė Ugnė Leonavičienė
Tel. nr. +370 528 39 427, mob. +370 683 01 092
El. p. [email protected]

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo Laima Jaruševičienė
Tel. nr. +370 528 39 427, mob. +370 683 00 871
El. p. [email protected]

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo Erika Stropienė
Tel. nr. +370 528 39 427, mob. +370 683 01 092
El. p. [email protected]

Psichologė Živilė Bliujienė
Tel. nr. +370 528 39 427, mob. +370 683 01 092
El. p. [email protected]

Globos centro kontaktai

107 kab., Draugystės g. 3-2, Elektrėnai, tel. (+370 528) 39 427, mob. +370 683 01092.

Darbo laikas: Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val. Mokymų ir grupių susitikimų laikas derinamas individualiai.

Mokymai

Globos centro teikiamos paslaugos

Globos centro statistika

Globos centro informaciniai leidiniai

Informacija apie vaikų globą (rūpybą) šeimoje

Informacija apie budinčius globotojus

Informacija apie įvaikinimą

Informacija norint priimti vaiką laikinai svečiuotis