Transporto paslaugos

1. Transporto paslaugos teikiamos asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų arba negali naudotis visuomeniniu bei individualiu transportu.

2. Transporto paslaugos teikiamos vykstant į gydymo, reabilitacijos, socialinių paslaugų, ugdymo, profesinės reabilitacijos, darbinio užimtumo įstaigas. Transporto paslaugos paprastai teikiamos darbo dienomis.

3. Prašymą skirti transporto paslaugas su visais reikiamais dokumentais asmuo pateikia savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatoriui arba vyresniajam specialistui.

4. Prie prašymo skirti transporto paslaugas, atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

4.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

4.2. pažyma apie darbingų šeimos narių pajamas per paskutinius 3 mėnesius;

4.3. pažyma iš gydymo įstaigos;

4.4. darbingumo ar neįgalumo pažyma turintiems proto ar psichikos negalią;

4.5. kiti dokumentai, patvirtinantys paslaugos reikalingumą.

5. Sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo priima Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas. Transporto paslaugų teikimą organizuoja Elektrėnų socialinių paslaugų centras (Centras).

6. Transporto paslaugos yra iš dalies mokamos.

7. Mokėjimo už transporto paslaugas pagrindiniai kriterijai yra:

7.1. asmens neįgalumas ir transporto paslaugų naudojimo paskirtis;

7.2. asmens (šeimos) pajamos;

7.3. nuvažiuoti kilometrai;

7.4. vieno kilometro tarifas.

8. Kai asmens pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 2 VRP1, nemokamai transporto paslaugos skiriamos:

8.1. asmenims, vykstantiems atlikti inkstų hemodializės procedūrą;

8.2. asmenims, judantiems naudojant techninės pagalbos priemonę ir vykstantiems profesinės reabilitacijos, ugdymo ir darbinio užimtumo tikslais. Transporto paslauga vykti į reabilitacijos įstaigas, esančias daugiau kaip 100 km atstumo nuo Centro, teikiama tik tiems asmenims, kuriems reikalingas neįgaliesiems pritaikytas transportas.

9. Kai asmens pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 2 VRP, nemokamai 250 km per metus nuvažiuoti skiriama vykstant į gydymo, reabilitacijos, socialinių paslaugų įstaigas ar mokymo (besimokantiems) įstaigas šiems asmenims:

9.1. neveiksniems;

9.2. kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

9.3. sukakusiems 80 metų;

9.4. vaikams, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

9.5. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis;

9.6. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 40-30 proc. darbingumo lygis ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir skirtos techninės pagalbos priemonės;

9.7. turintiems proto ar psichikos negalią;

9.8. socialinės rizikos vaikams nuvežti į gydymo įstaigą, kai šeima neveža savo vaiko pati, tačiau, socialinio darbuotojo nuožiūra, vaikui reikalinga gydytojo konsultacija;

9.9. kitais atvejais – Socialinės paramos komisijos sprendimu.

10. Jeigu 9 punkte minėti asmenys viršijo 250 km ar jų pajamos viršija 2 VRP dydžius, moka taip:

10.1. asmuo, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui), viršija valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, – 20 proc. nustatyto 1 kilometro tarifo;

10.2. asmuo, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui), viršija 3 VRP dydžius, – 40 proc. nustatyto 1 kilometro tarifo.

11. Nustatytas 1 kilometro tarifas – 0,43 Eur.

12. Asmenys, nurodyti 8 punkte, kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį viršija 2 VRP dydžius, moka taip:

12.1. asmuo, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui), viršija valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį – 20 proc. nustatyto 1 kilometro tarifo. Jeigu dalis transporto paslaugų išlaidų kompensuojama iš kitų šaltinių, asmeniui mokėjimo dydis mažinamas kompensuojama dalimi;

12.2. asmuo, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui), viršija 3 VRP dydžius, moka 40 proc. nustatyto 1 kilometro tarifo. Jeigu dalis transporto paslaugų išlaidų kompensuojama iš kitų šaltinių, asmeniui mokėjimo dydis mažinamas kompensuojama dalimi.

13. Suderinus su Centru:

13.1. ne daugiau kaip 1000 km per kalendorinius metus nuvažiuoti skiriama Elektrėnų savivaldybės neįgaliųjų žmonių organizacijoms, kurios sumoka 20 proc. nustatyto 1 kilometro tarifo. Jeigu šios organizacijos viršijo 1000 km, moka pagal nustatytą 1 km tarifą;

13.2. asmenys, gaunantys ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas ar apgyvendinimo paslaugas socialinių paslaugų įstaigose, gali pasinaudoti transporto paslauga, jei jiems reikalingas neįgaliesiems pritaikytas transportas (moka įstaiga ar asmuo pagal nustatytą 1 km tarifą).

14. Asmeniui (šeimai) ir organizacijai nustatyta transporto panaudojimo trukmė – 6 valandos (neįskaitant kelionės laiko) per parą.

15. Panaudojus transportą ilgiau kaip 6 valandas, už kiekvieną papildomą panaudojimo valandą mokamas papildomas mokestis – 1,44 Eur.

16. Asmuo už transporto paslaugas sumoka į Elektrėnų socialinių paslaugų centro sąskaitą pagal sudarytą Transporto paslaugų teikimo sutartį.

17. Įskaitomas tik tas atstumas, kurį automobilis nuvažiavo su paslaugos gavėju.

18. Socialinės paramos komisija paslaugų gavėjus gali atleisti nuo mokėjimo už transporto paslaugas ar mokestį sumažinti.

19. Asmuo, nesumokėjęs už transporto paslaugas, ateityje naudotis transporto paslaugomis neturės teisės.

20. Jei tuo pačiu maršrutu vyksta keli asmenys, už kelionės išlaidas jie moka proporcingai vykstančiųjų skaičiui.

21. Vaiką ar sunkiai judantį asmenį į paskirties punktą privalo lydėti šeimos narys, globėjas, rūpintojas. Jeigu asmuo gyvena vienas, lydėti gali lankomosios priežiūros darbuotojas, socialinis darbuotojas, sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, visuomeninių organizacijų atstovas ar savanoriai.

Informacija teikiama Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnyboje, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai, 6 kab., tel. (8 528) 39 804

__________________________
¹ Valstybės remiamos pajamos (VRP) – 122 Eur