Pagalbos į namus paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims

Pagalba į namus asmens namuose teikiamos socialinės paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus gavėjai yra suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo).

Asmenys (šeimos nariai, globėjai) dėl pagalbos į namus paslaugų gavimo kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių ar vyresnįjį specialistą ir pateikia šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą;
  • asmens dokumentą;
  • asmens socialinį statusą patvirtinantį dokumentą;
  • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išskyrus atvejus, kai asmuo turi SP-1 ar SP-2 pažymas;
  • kitus reikalingus dokumentus.

Pagalbą į namus teikia Elektrėnų socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai.

Pagalbos į namus paslaugos vienam gyvenančiam asmeniui ar šeimai gali būti teikiamos iki 10 val. per savaitę. Į paslaugos sudėtį įeina namų tvarkymas, maisto ruošimas, asmens higienos paslaugos, sveikatos priežiūros organizavimas, buities, ūkio darbai ir kita pagalba namuose.

Pagalbos į namus paslaugos yra mokamos. Paslaugos kaina yra 25 proc. dienos socialinės globos namuose paslaugos kainos, patvirtintos atskiru savivaldybės tarybos sprendimu.

Asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui), neviršija valstybės remiamų pajamų ˡ (VRP) dvigubo dydžio, už paslaugas nemoka.

Asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui), viršija VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, moka nustatytą paslaugos kainą, bet ne daugiau kaip 5 proc. asmens (šeimos) pajamų.

Asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui), viršija 3 VRP dydžius, moka nustatytą paslaugos kainą, bet ne daugiau kaip 20 proc. asmens (šeimos) pajamų.

Konkretus mokėjimo dydis nustatomas proporcingai teikiamos paslaugos trukmei.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dalį, asmens mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.

Elektrėnų savivaldybės asmenų nukreipimo į socialinių paslaugų įstaigas komisija paslaugų gavėjus gali atleisti nuo mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas ar mokestį sumažinti.

Dėl paslaugų sudėties, trukmės, teikimo ir mokėjimo Centras pasirašo sutartį su paslaugų gavėju. Konkrečiam asmeniui teikiamos ne mažiau kaip trys paslaugos, nurodytos asmens ir Centro sudarytoje paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartyje.

Tais atvejais, kai nėra galimybių teikti pagalbos į  namus ir jas veiksmingiau organizuoti pinigais,  tuomet paslaugos keičiamos  į   piniginę išmoką   –   pagalbos pinigus.  Pagalbos pinigai mokami asmeniui  susimokėti  už  paslaugas,  savo  pobūdžiu  analogiškas  pagalbai namuose, kurią asmeniui (šeimai) gali suteikti kiti asmenys. Pagalbos pinigų suma, skiriama gavėjui per mėnesį, yra 0,75 BSI² dydžio.

Informacija teikiama Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnyboje, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai, 6 kab., tel. (8 528) 39 804

_____________________

VRP ¹ – Valstybės remiamos pajamos 125 Eur

BSI ² – bazinė socialinė išmoka 39 Eur