Vaikas šeimoje – mūsų bendras tikslas

Projektas buvo skirtas organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas, vykdant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Vaiko gerovės 2016 – 2018 metų veiksmų planą.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikams, netekusiems tėvų globos, augti jų poreikius atitinkančiose globėjų (rūpintojų) ar įtėvių šeimose.

Projekto uždaviniai:

  • ieškoti ir atrinkti šeimas, ketinančias globoti ar įvaikinti vaikus;
  • vykdyti būsimų globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymus, teikti įvairiapusę pagalbą, ypatingą dėmesį skiriant gebėjimams, kuriuos privalo turėti asmenys, ketinantys globoti, įvaikinti vaiką;
  • organizuoti tęstinius mokymus, savitarpio pagalbos grupes ir individualias konsultacijas esamiems globėjams ir įtėviams;
  • kelti specialistų, vykdančių globėjų, įtėvių paiešką, atranką, mokymus, kvalifikaciją;
  • vykdyti vaiko globos šeimoje ir įvaikinimo idėjos sklaidą, visuomenės švietimą  Elektrėnų savivaldybėje;
  • bendradarbiauti su Vaiko teisių apsaugos skyriaus, vaikų globos namų, socialines, ugdymo  paslaugas teikiančių ir kitų suinteresuotų įstaigų, organizacijų specialistais, globėjų, įtėvių šeimomis, siekiant efektyvaus vaiko globos sistemos funkcionavimo Elektrėnų savivaldybėje.

Projekto trukmė – iki 2018 m. gruodžio 31 d.

2013 m. projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 13 000 Lt.
2014 m. projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 25 875 Lt.
2015 m. projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 7494 Eur.
2016 m. projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 5890,50 Eur.
2017 m. projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 5891,00 Eur.
2018 m. projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 6692 Eur.