Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalbos jiems teikimas

Globos centras yra Elektrėnų socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuris įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, kad vaikas būtų gražintas į šeimą.

Globos centro teikiamos paslaugos:

  • organizuoja globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas;
  • teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant vaiką gražinti į šeimą;
  • teikia ir organizuoja reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą) socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams;
  • atlieka budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
  • organizuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų savitarpio pagalbos grupes, supervizijas;
  • bendradarbiauja su savivaldybės administracija, vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
  • vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityje sklaidą.

Taip pat globos centras vykdo mokymų programą GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas).

Dėl susidariusios situacijos šalyje (karantino) Globos centro specialistai paslaugas klientams teikia nuotoliniu būdu, išskyrus tuos atvejus kai kontaktuoti su klientu leidžiama, tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas. Iškilus klausimams kreiptis tel. Nr. 8683 01 092.